Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY


 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
  1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti, které vznikají mezi námi, tedy společností BETOMA Group s.r.o., sídlící na adrese Primátorská 51, Praha 8, Česká republika, s IČO: 08606889, a Vámi, našimi zákazníky, když s námi uzavíráte kupní smlouvu prostřednictvím našeho internetového obchodu na webu www.zlocinozrouti.cz případně www.opravdovezlociny.cz („webové stránky“). Toto ujednání je v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a týká se všech nákupů realizovaných přes webové rozhraní našich webových stránek.
  2. Chtěli bychom upozornit, že tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která si přeje od nás nakupovat, je právnická osoba nebo fyzická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti..
  3. Pokud si společně něco sjednáme odchylně od těchto obchodních podmínek, tak má takové ujednání přednost před těmito obchodními podmínkami. K odchylnému ujednání může dojít např. e-mailem.
  4. Vyhražujeme si právo měnit znění obchodních podmínek, přičemž takové změny nebudou mít vliv na práva a povinnosti vzniklé během platnosti předchozí verze obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek probíhá uveřejněním nových obchodních podmínek v sekci „Obchodní podmínky“ na našich webových stránkách s datem, od kterého nové obchodní podmínky platí.


 • UŽIVATELSKÝ ÚČET A OBJEDNÁVKA
  1. Při registraci na našem webu se Vám otevře možnost vytvoření uživatelského účtu, který Vám umožní pohodlně objednávat zboží. Můžete objednávat i bez registrace, ale vlastní účet zjednodušuje správu objednávek. Je důležité, abyste při registraci i objednávání uváděli pravdivé a aktuální údaje. Bezpečnost Vašeho účtu zajišťujeme pomocí uživatelského jména a hesla, o které byste se neměli dělit s nikým dalším. V případě porušení obchodních podmínek nebo povinností z kupní smlouvy si vyhrazujeme právo uživatelský účet zrušit.
  2. Přístup k Vašemu uživatelskému účtu nemusí být nepřetržitě dostupný, což je způsobeno zejména plánovanou údržbou našeho hardwaru a softwaru nebo hardwaru a softwaru třetích stran.
  3. Veškeré informace o zboží včetně fotografií, které najdete na našich webových stránkách, jsou výhradně informativního charakteru a není naší povinností uzavírat kupní smlouvu na každý kus zboží zde prezentovaný (např. z důvodu skladové nedostupnosti). Ceny uvedené vedle produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a jsou garantované v momentě, kdy jsou zobrazeny online. Výjimky mohou nastat – např. když si společně dohodneme individuální prodejní podmínky. Vyhrazujeme si právo neuzavřít kupní smlouvu v případech, kdy by se prezentované ceny v důsledku chyby zobrazovaly ve zjevně nesprávné hodnotě.
  4. Na našich webových stránkách najdete informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Je důležité zdůraznit, že tyto informace a ceny se vztahují specificky na doručení v rámci České republiky a Slovenska a pak zvlášť pro ostatní státy EU. Vyhrazujeme si nedoručovat na celém území EU.
  5. Když se rozhodnete u nás nakupovat, vložíte zboží do košíku a vyplníte objednávkový formulář, který obsahuje údaje o zboží včetně jeho ceny, způsobu platby, způsobu a nákladech na doručení a dodací údaje. Před finálním odesláním objednávky máte možnost zkontrolovat a upravit všechny zadávané informace. Po kliknutí na tlačítko pro závazné odeslání objednávky tyto údaje považujeme za konečné a správné, a potvrdíme Vám přijetí objednávky elektronickou poštou. Dokončení objednávky může v některých případech vyžadovat Vaše dodatečné potvrzení, například v závislosti na specifické hodnotě objednávky nebo nákladech na doručení. Smluvní vztah mezi námi a Vámi je pak oficiálně uzavřen, když Vám odešleme potvrzení o přijetí objednávky na Vaši e-mailovou adresu. Souhlasíte také s tím, že komunikace ohledně uzavření smlouvy proběhne elektronicky.


 • CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
   1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradíte bezhotovostně a před dodáním zboží. Na výběr máte z několika možností (např. on-line platební kartou, prostřednictvím Apple Pay, Google Pay, Twisto, Skip Pay, nebo rychlého on-line převodu vybraných bank). Konečný výčet platebních metod je uveden na webových stránkách a může se v průběhu času měnit dle našeho výběru, aniž bychom museli měnit obchodní podmínky. Stejně tak můžeme do budoucna umožnit i platbu prostřednictvím dobírky.
   2. Doručujeme prostřednictvím Zásilkovny, a to buď doručením na Vámi zvolenou adresu, nebo do Vámi zvoleného Z-boxu. Konečný výčet možností dopravy je uveden na webových stránkách a může se v průběhu času měnit dle našeho výběru, aniž bychom museli měnit obchodní podmínky. 
   3. Pokud se z jakéhokoliv důvodu na Vaší straně objeví potřeba zboží doručit znovu nebo jiným způsobem, než bylo specifikováno ve Vaší objednávce, budete povinni uhradit veškeré náklady spojené s tímto opakovaným nebo alternativním způsobem doručení. Když přebíráte zboží od dopravce, je důležité, abyste si pečlivě prohlédli obaly a zkontrolovali, zda nejsou poškozené. Jakékoliv zjištěné vady by měly být okamžitě hlášeny dopravci. Pokud obal vykazuje známky neoprávněného vniknutí, máte právo zásilku od dopravce nepřevzít.
   4. Jako kupující máte možnost uplatnit slevový kód. V případě více slevových akcí si vyhrazujeme možnost zákazu kombinování se slevovým kódem.
   5. Jako prodávající máme povinnost vystavit Vám daňový doklad (fakturu). To uděláme po uhrazení ceny zboží a zašleme Vám jej v elektronické podobě (e-mailem).

 • ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
   1. Jako kupující berete na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 
   2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy nám musí být odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít online formulář na adrese https://www.zlocinozrouti.cz/vraceni-a-vymena-zbozi 
   3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupíte-li jako kupující od kupní smlouvy, nesete náklady spojené s navrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
   4. V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme peněžní prostředky do čtrnácti (14) dnů, a to stejným způsobem, jakým jsme je od Vás přijali. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, nejsme povinni vrátit Vám přijaté peněžní prostředky dříve, než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali. 
   5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.
   6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 
   7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 • PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
   1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 
   2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
    1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
    2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
    3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
    4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
    5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   3. Ustanovení uvedená v čl. 5.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
   4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, a to pouze při dodržení péče a chování ke zboží viz. štítky na zboží.
   5. Práva z vadného plnění uplatníte na adrese našeho sídla (Primátorská 51, 18000 Praha 8), a to přepravní službou. Doporučujeme Vám kontaktovat nás ve všech případech nejprve elektronicky na e-mailové adrese: shop@zlocinozrouti.cz.
   6. Vyhrazujeme si právo specifikovat další práva a povinnosti související s odpovědností prodávajícího za vady samostatným reklamačním řádem umístěným na naše webové stránky.

 • DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Jako prodávající jsme oprávněni k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.  
  2. V případě, že dojde mezi námi a Vámi jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:


Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, Praha 2, 120 00
E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES
   1. O tom, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, se dozvíte v Podmínkách zpracování osobních údajů. Při používání našich webových stránek dochází ke zpracování malých textových souborů (cookies). V Podmínkách použití cookies se dozvíte více informací.

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je dostupný on-line: https://www.zlocinozrouti.cz/vraceni-a-vymena-zboziV Praze dne 1.4.2024
BETOMA Group s.r.o